wso shell indir alfa shell indir shell indir shell indir
23 martie 2019

Despre noi

Association for Implementing Democracy (Romanian: Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei) is a Romanian non-governmental, non-profit organisation whose mail goal is to contribute to the development of democracy in Romania by promoting democratic values, to the consolidation of democratic institutions and to support the development of a new generation of leaders. The organisation was established in 2004.

AID’s motto is “Accountability in Democracy”, while the accountability of citizens towards society and of the state towards citizens represents the foundation of AID’s ideology applied within a variety of programs and activities. The organisation’s activities regard: public administration reform, promoting integrity in the public sector, raising transparency of public institutions, social responsibility, promoting education and leadership development.

The programs and activities implemented by AID are grounded on the foundations of democracy, on the citizens’ needs and are focused on finding solutions for systemic problems and needs, such as: raising the accountability of public institutions, supporting the participation of stakeholders in the decision-making processes, promoting integrity in the public sector, social responsibility and democratic values. AID’s activities are based on the principles of necessity, efficiency and sustainability. The activities regard 5 main sectors:

1. Public Administration Reform

Activities are focused on: raising the accountability of central public administration towards citizens, by promoting the application of a bottom-up local-to-central approach in the processes of elaborating and monitoring public policies; conducting analyses, studies and opinion polls on the activity of central and local public administration; providing training in key sectors targeted towards public administration personnel

2. Public Integrity

AID’s most recent and important programme in the field of promoting public integrity is represented by the ”National Integrity Centre”, a programme which was initiated in 2007. The activity of the National Integrity Centre and of the Anticorruption Action Groups, operationalized at the level of each county, the results of the Centre’s activities, as well as the Centre’s involvement in the processes of elaboration and evaluation of anticorruption public policies has been positively appreciated in the European Commission Monitoring Reports. Concurrently, since 2006, AID is a member of the Strategic Committee of the General Anticorruption Directorate within the Ministry of Administration and Interior, and in this quality, the organisation has been involved in monitoring GAD’s performance and efficiency, providing also support and recommendations in order to raise the institution’s performance and efficiency.

3. Political and Parliamentary Reform

Since the parliamentary elections of 2004, AID has been implementing the National Initiative for Parliamentary Transparency and the National Initiative for Electoral Transparency, programmes which are focused on informing and educating citizens with regards to the electoral processes in Romania. AID is also conducting a series of activities and projects aimed to raise the accountability of members of Parliament towards citizens and is a supporter of parliamentary reform in Romania.

4.   Social Responsibility

The Association for Implementing Democracy promotes the application of (corporate) social responsibility at the level of companies and public institutions in Romania, supports the development of partnership between public and private stakeholders in the field of CSR, in accordance with the ISO 26000 Standard on Social Responsibility. One key public policy result of AID’s activity in this field is Romania’s National Strategy for Promoting Social Responsibility, approved by the Romanian Government in 2011.

5.   Education and Leadership Development

In 2004, AID initiated the Leadership Development Program, in cooperation with the United States Ambassador to Romania, while the program has been further developed afterwards in cooperation with a series of ambassadors and foreign diplomats to Bucharest. The program represents a voluntary, independent and non-financed initiative aimed to unite young leaders from all political parties in order to debate ideas, identify common objectives and potential projects in the benefit of Romania. In time, the program involved the majority of the foreign embassies to Bucharest, whose ambassadors participated in its activities. Most of the group members are current/former ministers, members of Parliament, members of the European Parliament and partner with AID in other projects.

AID Presentation

AID PRESENTATION (ENGLISH) (pdf)

AID Integrity

PRESENTATION OF AID’S ACTIVITIES IN THE FIELD OF INTEGRITY (ENGLISH) Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei este o organizaţie neguvernamentală şi non-profit al cărei scop principal este acela de a contribui la consolidarea democraţiei din România prin promovarea valorilor democratice, consolidarea instituţiilor democraţiei şi sprijinirea dezvoltării unei noi generaţii de lideri. Organizația a fost înființată în anul 2004.

Motto-ul AID este „RESPONSABILITATE ÎN DEMOCRAŢIE”, responsabilizarea individului faţă de societate şi a statului față de cetăţean reprezentând baza ideologiei AID în programele şi activităţile desfășurate. Activităţile organizației vizează: reforma administrației publice, promovarea integrității în sectorul public, transparența instituțiilor publice, responsabilitate socială, educație și dezvoltarea liderilor.

Programele și activitățile desfășurate de organizația noastră pornesc de la fundamentele democrației, nevoile cetățenilor și se axează pe rezolvarea unor probleme și nevoi de sistem, precum: responsabilizarea instituțiilor publice, susținerea participării factorilor cointeresați (stakeholderi) în procesele de luare a deciziilor, promovarea integrității, responsabilității sociale și a valorilor democratice. Activităţile AID sunt fundamentate pe principiile de necesitate, eficienţă şi sustenabilitate. Acestea vizează 5 sectoare principale de reformă şi dezvoltare pentru România:

1. Reforma Administrației Publice

Activităţile vizează: creşterea transparenţei şi responsabilităţii administraţiei publice centrale şi locale fată de cetăţeni, prin promovarea unei abordări de la nivel local către cel central în procesul de elaborare și monitorizare a politicilor publice, realizarea de analize, studii și sondaje care vizează administraţia publică locală şi centrală, furnizarea de instruire în sectoare cheie pentru funcționarii din administrația publică.

2. Integritate Publică

Cel mai recent program al AID având ca temă promovarea integrității este reprezentat de Centrul Național pentru Integritate– program ce are ca scop principal promovarea integrității la nivelul sectorului public și care a debutat în anul 2007. Activitatea Centrului Național pentru Integritate și a Grupurilor de Acțiune Anticorupție, constituite la nivelul fiecărui județ, cât și rezultatele activităților derulate, precum inițiative de elaborare și evaluare a unor politici publice în acest domeniu, a fost apreciată pozitiv în Rapoartele de Monitorizare ale Comisiei Europene. Din 2006, AID este membră a Comitetului Strategic al Direcţiei Generale Anticorupţie din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, în aceasta calitate contribuind la monitorizarea performanţelor şi eficienţei DGA, precum şi cu sprijin şi recomandări care vizează creşterea transparenţei şi eficienţei instituției.

3. Reforma Politică și Parlamentară

În același timp, începând cu alegerile naționale din anul 2004, AID a implementat Iniţiativa Naţională pentru Transparenţă Parlamentară și Inițiativa Națională pentru Transparență Electorală, programe ce pun accent pe activităţi de educare a cetăţenilor cu privire la procesul electoral din România şi de educare a funcţionarilor care lucrează în Parlamentul României, referitor la interacţiunea cu societatea civilă. AID realizează, de asemenea, o serie de activităţi şi programe ce au ca scop creşterea responsabilităţii parlamentarilor faţă de alegători și este un susţinător al reformării instituţiei Parlamentului.

4.   Responsabilitate Socială

Asociația pentru Implementarea Democrației promovează aplicarea responsabilității sociale (corporative) în România la nivelul companiilor și instituțiilor publice, cât și construirea de parteneriate între sectorul public și cel privat, cu rolul de a se implementa proiecte de tip responsabilitate socială (corporativă) la nivelul comunităților și societății în ansamblu, în conformitate cu Standardul ISO 26000 privind Responsabilitatea Socială. Unul dintre rezultatele semnificative ale activității AID în acest domeniu este adoptarea de către Guvernul României a Strategiei Naționale de Promovare a Responsabilității Sociale, în anul 2011.

5.   Educație și Dezvoltarea Liderilor

În anul 2004, AID a inițiat Programul de Dezvoltare a Liderilor împreună cu Ambasadorul SUA în România, programul fiind derulat ulterior în cooperare cu o serie de ambasadori și diplomați străini la București. Programul reprezintă o inițiativă voluntară, independentă și nefinanțată, menită să reunească tineri lideri din toate partidele politice din România, cu scopul de a dezbate și identifica idei, obiective şi eventuale proiecte comune care să vină în sprijinul României.   În timp, programul a beneficiat de sprijinul majorității ambasadelor străine la București, ai căror ambasadori au participat la program. Majoritatea membrilor a grupului sunt în prezent miniştri, membri ai Parlamentului, membri ai Parlamentului European şi sunt, de asemenea, parteneri în unele din proiectele noastre.

Prezentare AID

PREZENTAREA AID IN LIMBA ROMANA (pdf)