wso shell indir alfa shell indir shell indir shell indir
23 martie 2019

Activitate

Activităţile Asociaţiei pentru Implementarea Democraţiei sunt fundamentate pe principiile de necesitate, eficienţă şi sustenabilitate. Acestea vizează următoarele sectoare principale de reformă şi dezvoltare pentru România: administraţie publică, educaţie, sănătate, reformă politică şi parlamentară, responsabilitate socială.

1.Administraţie publică Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei dezvoltă şi implementează, împreună cu parteneri instituţionali de la nivel central şi local, programe şi proiecte menite să contribuie la procesul de reformă şi modernizare a administraţiei publice din România. Prin reformă şi modernizare înţelegem acea schimbare profundă a administraţie publice din România care să conducă la eficientizarea funcţionării instituţiilor publice şi la creşterea calităţii actului administrativ. Mai multe detalii aici.

2.Educație Educaţia este unul dintre cei mai importanţi factori în crearea premiselor necesare dezvoltării unei societăţi bazate pe integritate, respect, etică, transparenţă, corectitudine.  Fie că ne referim la sistemul educaţional per ansamblu, fie că vorbim despre iniţiative punctuale (ale diferitelor instituţii din afara sistemului educaţional) menite să asigure şi să ofere accesul la cunoaştere, pregătire, formare continuă, educaţia joacă rolul central în formarea uneia dintre cele mai valoroase resurse – cea umană. Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei a iniţiat o serie de demersuri în acest domeniu, pornind de la convingerea fermă că fără educaţie nu poate exista leadership, iar fără leadership, dezvoltarea şi evoluţia, indiferent de domeniu, nu sunt posibile. Mai multe detalii aici.

3.Sănătate În ceea ce priveşte domeniul sănătăţii, este recunoscută necesitatea de a aplica politici coerente de promovare a integrității la nivelul sistemului sanitar, de a dezvolta măsuri de prevenire a corupţiei şi de a asigura un climat de responsabilitate şi integritate la nivelul sistemului sanitar. Iniţiativele AID în acest domeniu pornesc de la nevoia de a răspunde punctual unor probleme şi vulnerabilităţi specifice sistemului sanitar românesc, precum fenomenul „plăților informale” (care continuă să reprezinte una dintre principalele probleme, menţionată ca atare şi în cadru Rapoartelor MCV), problema calității serviciilor medicale şi, nu în ultimul rând, nivelul redus de informare şi cunoaştere a drepturilor şi obligaţiilor pe care le au pacienţii. Mai multe informatii aici.

4.Reforma Politică și Parlamentară Începând cu alegerile naționale din anul 2004, AID a implementat Iniţiativa Naţională pentru Transparenţă Parlamentară și Inițiativa Națională pentru Transparență Electorală, programe ce pun accent pe activităţi de educare a cetăţenilor cu privire la procesul electoral din România şi de educare a funcţionarilor care lucrează în Parlamentul României, referitor la interacţiunea cu societatea civilă. AID a derulat, de asemenea, o serie de activităţi şi programe ce au ca scop creşterea responsabilităţii parlamentarilor faţă de alegători. Mai multe detalii aici.

5.Responsabilitate Socială Asociația pentru Implementarea Democrației promovează aplicarea responsabilității sociale (corporative) în România la nivelul companiilor și instituțiilor publice, cât și construirea de parteneriate între sectorul public și cel privat, cu rolul de a se implementa proiecte de tip responsabilitate socială (corporativă) la nivelul comunităților și societății în ansamblu, în conformitate cu Standardul ISO 26000 privind Responsabilitatea Socială. Unul dintre rezultatele semnificative ale activității AID în acest domeniu este adoptarea de către Guvernul României a Strategiei Naționale de Promovare a Responsabilității Sociale, în anul 2011. Mai multe detalii aici.

Încă din anul 2004, de la înființarea sa, Asociația pentru Implementarea Democrației a fost constant implicată în proiecte ce privesc administrația publică din România, atât la nivel central, cât și la nivel local. În prezent, Asociația pentru Implementarea Democrației (AID) implementează, în calitate de partener al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), proiectul„Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bună strategie de prevenire a corupției în administrația publică”, cod SIPOCA 61.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea integrității la nivelul MDRAPFE, al structurilor din subordinea/sub autoritatea sa precum și la nivelul autorităților administrației publice locale, prin dezvoltarea, promovarea și utilizarea de instrumente specifice prevenirii corupției.

Obiectivele specifice sunt:

  1. Creșterea capacității administrative a MDRAPFE de a coordona procesul de monitorizare și evaluare a progreselor înregistrate în implementarea măsurilor anticorupție;
  2. Creșterea gradului de implementare a măsurilor de prevenire a corupției și a indicatorilor de evaluare la nivelul MDRAPFE, al structurilor din subordine/sub autoritatea și la nivelul autorităților administrației publice locale;
  3. Creșterea gradului de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor, cât și al personalului din administrația publică centrală și locală;
  4. Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din MDRAPFE, al structurilor din subordine/sub autoritatea și la nivelul autorităților administrației publice locale în ceea ce privește prevenirea corupției.

Rezultate așteptate:

  • Instituirea unui mecanism de coordonare, monitorizare și evaluare a progreselor înregistrate în implementarea măsurilor anticorupție de către autoritățile administrației publice locale;
  • Crearea unei rețele „Campionii integrității din administrația publică locală”;
  • Sprijinirea unităților administrativ-teritoriale în implementarea de măsuri de prevenire a corupției;
  • Realizarea unei campanii de conștientizare a corupției și educație (în rândul cetățenilor și al personalului din administrația publică centrală și locală);
  • Organizarea unor sesiuni de informare a unităților administrativ-teritoriale cu privire la măsurile planului național de acțiune al Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă;
  • Organizarea de sesiuni de instruire pentru personalul de la nivelul autorităților administrației publice locale și al MDRAPFE, al structurilor din subordinea/sub autoritatea MDRAPFE.

Detalii suplimentare privind proiectul sunt disponibile în anunțul de lansare.

Stadiul proiectului: În implementare. În prezent, este deschis procesul de selecție experți. Detalii suplimentare pot fi găsite în anunțul de selecție, disponibil aici. Termenul pentru depunerea candidaturilor pentru funcția de expert în cadrul proiectului se prelungește până pe 8 Decembrie 2017. Detalii suplimentare, aici.

02 Ianuarie 2018: AID inițiază a doua etapă din procesul de selecție experți în vederea impelementării proiectului cu codul SIPOCA 61. Detalii suplimentare pot fi găsite în anunțul de selecție experți, disponibil aici.

Pentru a veni în sprijinul instituțiilor administrației publice locale în ceea ce privește procesul de absorbție al fondurilor europene, AID România publică un model standard de procedură de selecție a entităților private*, elaborat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020. AID România, atături de autoritățile finanțatoare prin prisma prevederilor specifice din ghidurile solicitantului, încurajează creearea de parteneriate între instituțiile publice și entitățile private (ONG-uri, sindicate, patronate, asociații profesionale, etc.), acestea contribuind în mod real la consolidarea capacității administrative a entităților private și la întărirea parteneriatului dintre societatea civilă și administrația publică. Procedura de selecție poate fi descărcată de aici.

*Modelul procedurii de selecție este unul orientativ, fiind necesară adaptarea acestuia atât la necesitățile instituției, cât și la condițiile specifice din ghidurile solicitantului aferente apelului sau alte documente ce cuprind instrucțiuni ale autorității finanțatoare. Pentru detalii suplimentare privind accesarea de fonduri europene, experții AID România vă stau la dispoziție pentru consiliere gratuită la adresa de e-mail [email protected]